کمیته ها
کمیته برگزاری

دکتر محمود یعقوبی

دبیر کنفرانس

دکتر علی اکبر گلنشان

دبیر علمی کنفرانس

دکتر مهدی بانشی

دبیر اجرایی کنفرانسکمیته علمی

دکتر کریم اسلاملوییان

دانشگاه شیراز

دکتر محمد اسلامی

دانشگاه شیراز

دکتر مسعود ایرانمنش

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دکتر مهدی بانشی

دانشگاه شیراز

دکتر اصغر برادران رحیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر امين بهزادمهر

دانشگاه زاهدان

دکتر محمدحسین پایدار

دانشگاه شیراز

دکتر محمدحسن پنجه شاهی

دانشگاه تهران

دکتر خسرو جعفرپور

دانشگاه شیراز

دکتر ابراهیم حاجی دولو

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی‌اکبر دهقان

دانشگاه یزد

دکتر علی اکبر رنجبر

دانشگاه نوشیروانی بابل

دکتر یدالله سبوحی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی اکبر عالم رجبی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مهران عامری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مرتضی عبدل زاده

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دکتر علیرضا عسکرزاده

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دکتر روح‌اله فاتحي

دانشگاه خلیج فارس

دکتر ابراهیم فرجاه

دانشگاه شیراز

دکتر غلامرضا کریمی

دانشگاه شیراز

دکتر علی اکبر گلنشان

دانشگاه شیراز

دکتر کوروش گودرزی

دانشگاه یاسوج

دکتر حمید نیازمند

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سعید نیازی

دانشگاه هرمزگان

دکتر محمدصادق ولی پور

دانشگاه سمنان

دکتر محمود یعقوبی

دانشگاه شیراز